Mūsų skype statusas
Pagalba
Apie mus
Naujienos
Paslaugos
Internetas Vilniuje
Internetas verslui Vilniuje
Sutartis
Kontaktai

54.224.220.72
B4net Pašto sistema

Dieną: °C
Naktį:  °C
Dieną: °C
Naktį:  °C

Sutartis

B4NET DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO PASLAUGŲ SUTARTIS FIZINIAMS ASMENIMS

UAB „Internetas Vilniuje“ registruota adresu Švitrigailos g. 11K-109, Vilniuje, į.k. 304737827, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (toliau – Paslaugos teikėjas) ir duomenų perdavimo paslaugų sutartį pasirašęs asmuo/įmonė (toliau – Klientas) sudarė šią sutartį.

 

 1. SUTARTIES OBJEKTAS

  1. Paslaugos teikėjas prijungia Kliento įrangą prie Internet tinklo ir teikia duomenų perdavimo paslaugą, o Klientas įsipareigoja mokėti už šias paslaugas sutarties nustatyta tvarka.

  2. Minimalūs reikalavimai Kliento techninei įrangai yra: kompiuteris. Kokybiškas Paslaugos palaikymas garantuojamas tik tuo atveju, kai Kliento asmeniniame kompiuteryje yra įdiegta „Windows” šeimos OS.

  3. Paslaugos tiekėjas įsipareigoja pradėti tiekti internetą per 24 val. nuo sutarties pasirašymo datos.

   

 2. ĮKAINIAI IR MOKESČIAI

  1. Abonentinis mokestis, kuris yra nustatomas pasirinkus vieną iš siūlomų planų, mokamas už einamąjį mėnesį. Pagal šią sutartį visos įmokos turi būti sumokėtos per 20 dienų nuo kiekvieno mėnesio pradžios. Paslaugų tiekėjas kredito limito nenustato.

  2. Klientui nesumokėjus iki nurodytos dienos, jis gali būti atjungtas nuo Internet tinklo. Sumokėjus įsiskolinimą, teikiama  paslauga atnaujinama mums gavus įmoką. Klientas, įprastu laiku negavęs mokėjimo pranešimo, nėra atleidžiamas nuo mokėjimo prievolių.

  3. Abonentinio mokesčio dydis, pritaikyta nuolaida ir minimalus paslaugos teikimo laikotarpis (terminas) yra nurodomi abonentinėje sutartyje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis. Informaciją apie mokėjimus pateikiama sistemoje „Mano namai“, ji yra Paslaugos tiekėjo puslapyje adresu: http://namai.b4net.lt.

  4. Papildomų paslaugų įkainiai nurodyti b4net interneto svetainėje adresu: http://b4net.lt .

  5. Įrengimo ir pirmasis abonentinis mokesčiai turi būti sumokėti per 5 darbo dienas nuo įrengimo. Klientui nesumokėjus laiku, paslaugos tiekimas gali būti sustabdytas.

   

 3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Paslaugos teikėjas paslaugas teikia ir atsako už gedimus tik iki Kliento įrangos ir įsipareigoja pašalinti tinkle atsiradusius gedimus, kurie įvyksta esant normalioms eksploatavimo sąlygoms per 24 val. (darbo dienomis), per 48 val. (nedarbo dienomis) nuo pranešimo apie gedimą gavimo.

  2. Paslaugos pateikiamumas – ne mažiau kaip 93% per mėnesį ( 1% = 7,2 val. / mėn.). Galimos techninės priežiūros valandos – 2 val./mėn. Minimali užtikrinama duomenų perdavimo ir priėmimo sparta yra 50% nuo greitaveikos, nurodytos Kliento pasirinktame plane.

  3. Paslaugų teikimo laikotarpiu Paslaugos teikėjas konsultuoja Klientą atitinkamos paslaugos teikimo, techninės ir programinės įrangos, reikalingos paslaugų priėmimui, komplektavimo klausimais.

  4. Paslaugos teikėjas užtikrina Kliento informacijos slaptumą ir saugumą b4net duomenų perdavimo tinkle standartinėmis apsaugos priemonėmis ir neatsako už žalą, padarytą Klientui dėl nesankcionuoto kitų tinklo vartotojų kreipimosi į Kliento duomenis. Klientas įsipareigoja informuoti Paslaugos teikėją apie nesankcionuotus jo informacijos pasiekimo atvejus.

  5. Duomenų srautų iš/į tarptautinį Internet tinklą greitis kinta priklausomai nuo ryšio su tarptautiniu Internet tinklo apkrovimu.

  6. B4net duomenų perdavimo tinkle draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama prisijungti prie tinklo kitokiu nei Paslaugos teikėjo standartuose numatytu būdu. Programinės bei aparatinės įrangos pagalba keisti standartinius (Paslaugos teikėjo nustatytus) savo kompiuterio tinklo parametrus, skenuoti prievadus ar kitokiu būdu pažeisti kitų Klientų teises, Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos pasirašytas tarptautines sutartis. Priešingu atveju Klientas be perspėjimo atjungiamas nuo b4net tinklo ir vėl prijungiamas tik gavus jo raštišką pasiaiškinimą. Jeigu reikia, apie įvykį pranešama teisėsaugos pareigūnams.

  7. Paslaugos teikėjas neatsako už žalą, kurią Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai patiria dėl informacijos, gautos iš trečiųjų asmenų duomenų perdavimo tinklais.

  8. Klientas įsipareigoja nenaudoti Paslaugos teikėjo duomenų perdavimo tinklo neteisėtais tikslais.

  9. Klientui teikiamos b4net tinklo paslaugos gali būti koreguojamos tik vieninteliu būdu – abiem šalims pasirašant naują sutartį arba papildomą dokumentą (pvz: sutarties priedą). Kliento savivaliavimo atveju (Paslaugos teikėjo kompiuterinių sistemų konfigūracijos keitimas, melagingi prisistatymai, savavališkas kitų asmenų prijungimas prie b4net tinklo ir t.t.), Paslaugos teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės ir įsipareigojimų Klientui ir pasilieka teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš Kliento kompensacijos už tokiais pakeitimais padarytą žalą.

  10. Klientas turi teisę raštu pareikšti pretenzijas dėl netinkamo paslaugų suteikimo ar dėl apmokėjimo už jas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kurią Klientas sužinojo arba turėjo sužinoti apie atitinkamos savo sutartinės teisės pažeidimą, jei teisės aktai nenustato kito termino.

  11. Jei ne dėl Kliento kaltės negalima naudotis teikiamomis internetinio ryšio paslaugomis- už šį laikotarpį atitinkama mėnesinio abonentinio mokesčio dalis neimama.

  12. Paslaugos teikėjas turi teisę perduoti trečiajai šaliai savo teises ir pareigas, atsiradusias vykdant Paslaugų teikimo sutartį, be Kliento raštiško sutikimo. Teisių ir pareigų perdavimo atveju duomenų perdavimo paslaugos įkainiai ir parametrai nesikeičia.

   

 4. KITOS SĄLYGOS

  1. Šalys susitaria, kad sutarties vykdymas gali būti apribotas nenugalimos jėgos aplinkybių (Force majore) ar ekstremalių situacijų įstatymų bei kitų teises aktų nustatyta tvarka.

  2. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Pasibaigus abonentinės sutarties galiojimo terminui ir nepranešus apie jos pageidaujamą nutraukimą, sutartis pratęsiama neterminuotam laikotarpiui.

  3. Pasibaigus abonentinėje sutartyje numatytam sutarties galiojimo terminui, nuolaidos abonentiniam mokesčiui nebetaikomos.

  4. Bet kuri šalis gali nutraukti neterminuotą arba terminuotą sutartį, raštiškai įspėjusi kitą šalį prieš 5 d. d. iki pageidaujamos nutraukimo datos. Nutraukus terminuotą sutartį nepasibaigus terminui, Klientas privalo sumokėti visą netęsybų sumą, t.y. pritaikytas nuolaidas už išnaudotą laikotarpį, papildomą techninę įrangą, įrengimo mokestį bei kitas paslaugas nurodytas sutartyje ar jos prieduose.

  5. Klientas turi teisę laikinai sustabdyti sutartį. Sutartis sustabdoma tik gavus raštišką Kliento prašymą. Minimalus sustabdymo laikotarpis yra 30 dienų, maksimalus – 6 mėnesiai.

  6. Klientui nevykdant įsipareigojimų pagal šią sutartį, Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra sustabdyti arba nutraukti bet kurių paslaugų teikimą Klientui, reikalauti pagal šią sutartį priklausančių mokėjimų ir žalos atlyginimo dėl Kliento įsipareigojimų nevykdymo.

  7. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami derybų būdu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

  8. Ši sutartis galioja, kai pasirašytos ir skaitytuvu nuskaitytos sutarties kopijos yra persiunčiamos elektroniniu paštu.

  9. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių.

   

  Klientas savo valia ir niekieno neverčiamas su b4net duomenų perdavimo tinklo paslaugų sutarties sąlygomis susipažino, jas suprato ir su jomis visiškai sutinka.

  ____________________________

  (parašas)

 
 
 
Privatumo politika | Atsakomybės apribojimas
 
Copyright © 2005-2009 UAB „Acta iuventus“
 

Informacija, užsakymai, klausimai8 700 35555